Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) 

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα θεωρείται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, απαιτείται το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να περιέχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παραλαβή αυτού όπως τιμολόγιο αγοράς είτε απόδειξη λιανικής πώλησης και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: 

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται ως προς την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από το κατάστημα μας, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση του εν λόγω είδους με όμοιο refurbished, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη άλλου refurbished προϊόντος με συμψηφισμό τιμής ή καταβολής της διαφοράς, διαφορετικά  σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αξίας του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το κατάστημα. 
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το κατάστημα θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του καταστήματος από το σημείο εκείνο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Τα έξοδα αποστολής, τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημα, όσο και για την εκ νέου αποστολή στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος επιβαρύνουν το κατάστημα. 
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη. 
 • Σε περίπτωση προβλημάτων οθονών (όπως καμένα pixels τα οποία δεν γνωρίζατε με βάση την διαβάθμιση Grade που είχατε επιλέξει) ,η προαναφερθείσα δυνατότητα δίδεται μόνο εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή στα πλαίσια της εγγύησης, η οποία συνοδεύει το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασης το προϊόν θα αποστέλλεται στο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο όπου θα πιστοποιείται η βλάβη με σχετική διάγνωση και θα δίδεται η απαιτούμενη έγκριση αντικατάστασης. 
 • DOA εντός 14 ημερών στα Laptop, θεωρούνται οι βλάβες που αναφέρονται σε μηχανικά μέρη του μηχανήματος motherboard και όχι σε συνοδευτικά ή αναλώσιμα τμήματα όπως τροφοδοτικό, μπαταρία , αστοχίες υλικού σε εξωτερικά μέρη.  Ότι αφορά συνοδευτικά ή αναλώσιμα τμήματα του μηχανήματος θα γίνεται αντικατάσταση εξαρτήματος και όχι μηχανήματος, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στο πλαίσιο κάλυψης της εγγύησης. Σχετικά με προβλήματα οθονών ισχύουν οι όροι που αναφέρονται ανωτέρω.

  Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους του καταστήματος 

  Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διάφορα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το κατάστημα ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του επικαλούμενου από εκείνον λάθους .Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα αποστολής εκ νέου προς τον πελάτη βαρύνουν το κατάστημα αποκλειστικώς, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής με αυτόν με τον οποίον παραλάβατε ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ITtechLab. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα μεταβιβασθέντα – εκποιηθέντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής) , θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη άλλου refurbished προϊόντος με συμψηφισμό τιμής ή καταβολής της διαφοράς, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αξίας του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική καταβολή χρημάτων του πελάτη προς το κατάστημα. 

  Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων 

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη. 

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του (εντός δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη) .Αν πρόκειται ελάττωμα , διαπιστωθέν αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. 
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ITtechLab. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς το κατάστημα και το κατάστημα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατεστημένου ή επισκευασμένου προϊόντος. 
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος, που αναφέρεται από τον πελάτη (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής) και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή από το εξουσιοδοτημένο σημείο της κατασκευάστριας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη στο πλαίσιο της εγγύησης, ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι δυνατή, αντικατάσταση του προϊόντος εντός 30 ημερών από την παραλαβή, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη στο πλαίσιο της εγγύησης, διαφορετικά ακύρωση της συναλλαγής, εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο 30 ημερών και δεν δύναται να βρεθεί από το κατάστημα άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το κατάστημα. 
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το κατάστημα θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του καταστήματος πλέον. Το κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτού δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς του καταστήματος προς τον πελάτη. 
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.

  Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη 

  Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών (για ακύρωση και επιστροφή αγορών που πραγματοποιήθηκαν εκτός καταστήματος -ήτοι στο διαδίκτυο, με τηλεφωνική ή ταχυδρομική παραγγελία-), από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση της αποστολής (όταν πρόκειται για προϊόντα). Η υπαναχώρηση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων, τα οποία το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε αρίστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν, συνακολούθως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. 
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. 
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. 
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο κατάστημα το τίμημα από την Τράπεζα, το κατάστημα θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτού δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. 
 • Ο πελάτης ευθύνεται προς αποζημίωση της εταιρείας, αν έκανε χρήση διάφορη από εκείνη, που είναι αναγκαία σχετικά με τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα από την παραλαβή μέχρι τη δήλωση της υπαναχωρήσεως. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Το κατάστημα είναι πρόθυμο να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε απορία του σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. 
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 
 • Η δήλωση υπαναχωρήσεως ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχωρήσεως μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα βρει εδώ.

  Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση 

  Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Ο πελάτης, εφόσον συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για επαγγελματική χρήση, δηλαδή το προϊόν να έχει αγοραστεί με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. 
 • σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση και κατά συνέπεια δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχωρήσεως. 
 • H αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)

  Ελαττώματα που προκλήθηκαν στη μεταφορά 

  Η επιχείρηση συνεργάζεται για τις αποστολές της με τις εταιρείες cοurrier με τις οποίες έχει συμφωνήσει ολική ασφάλιση της αξίας των αποστολών προκειμένου να δοθεί αποζημίωση σε περίπτωση προβλήματος κατά τη μεταφορά ( κλοπή, καταστροφή ή αλλοίωση προϊόντος) . Η ασφάλιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ο πελάτης σε περίπτωση κατεστραμμένου ή αλλοιωμένου δέματος κάνει άρνηση παραλαβής ή σε περίπτωση παραλαβής μας αποστείλει φωτογραφίες πριν την αποσφράγιση της συσκευασίας και του προϊόντος μετά την αποσφράγιση εντός 24 ωρών από τη παραλαβή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποζημίωση του πελάτη. Σχετικά με αποστολές εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον οδηγό του καταστήματος ισχύουν επίσης τα ανωτέρω. Για παραλαβές από το κατάστημα ο πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη κατόπιν ολοκλήρωσης της αγοράς και παραλαβής του προϊόντος. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται μεταφορική εταιρεία σαν τρόπος αποστολής ή courrier επιλογής του πελάτη , η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά τη μεταφορά. Σε περιπτώσεις που αφορούν αποστολή ενός προϊόντος από πελάτη προς την εταιρεία μας και διαπιστωθεί αλλοιωμένο προϊόν  με ελάττωμα που πιθανόν να προκλήθηκε κατά τη μεταφορά , η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής του προϊόντος και επιστροφής στο πελάτη με χρέωση δική του, ακόμα και μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας. 

  Διαδικασία επιστροφής 

  1. Αν βρίσκεστε κοντά σε κάποιo κατάστημα ITtechLab 

  Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα της περιοχής σας μετά από συνεννόηση και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο, να σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω. 

  2. Αν παραλάβατε μέσω courier 

  Σε αυτήν την περίπτωση: 

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. 
 • Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία, την οποία έχετε φτιάξει, έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή. 
 • Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπόψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα ,εάν η περίπτωσή σας εμπίπτει στη συνθήκη αυτή βάση της ανωτέρω πολιτικής του καταστήματος μας.

  Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το επιστραφέν προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. 

  Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε πως το κατάστημα μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με το νομικό πλαίσιο για τη κάλυψη εγγυήσεων των προϊόντων και τηρεί όλες τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου στο ακέραιο και ακόμα παραπάνω, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. 

  Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2170005888, είτε μέσω e-mail στο sales@ittechlab.gr